กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิถึงแม้จะมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพของตน แต่อาจจะยังขาดข้อมูลและความเข้าใจในบริบทอื่นๆ เช่น ด้านการจัดการศึกษา กฎหมาย หรือ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันกรรมการสภาจากผู้บริหาร หรือกรรมการสภาจากคณาจารย์และข้าราชการก็อาจจะขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ ทักษะในการบริหารจัดการ ดังนั้นการให้ความรู้กับกรรมการสภาฯ แต่ละกลุ่มเป็นเรื่องจำเป็น More >